عوامل موثر در جمعیت پذیری شهر جدید پردیس

مقدمه و هدف پژوهش: تئوری شهرهای جدید به اشکال مختلف بیش از نیم قرن در نظام های سوسیالیستی سابق و جهان سوم به کار گرفته شده و نتایج متفاوتی هم پیش رو داشته است. حال با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی شهرهای بزرگ درایران دچار مشکلات فراوانی شده و به دنبال مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کلان شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، باعث شد تا شهرهای جدید درایران با هدف تمرکززدایی، کنترل مهاجرت و جذب سرریز جمعیتی کلان شهرها در حوزه این شهرها مکانیابی و احداث شوند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر در جذب جمعیت شهر جدید پردیس و رتبه بندی نقش عوامل تعیین شده انجام پذبرفته است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش توصیفی _تحلیلی استفاده شده است، به این صورت که ابتدابه جمع آوری اطلاعات پیرامون مطالعه موردی از طریق میدانی و پرسشنامه (توصیف)و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار SPSS، (تحلیل)پرداخته شده است. یافته ها: ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻏﻠـﺐ اﻋﻀـﺎی‬‫ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪ مورد مطالعه در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎرآمدی ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﺗﻌـﺎوﻧﯽﻫـﺎ ﮐـﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺟﺰءﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﯿﺎن درآﻣﺪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪی هستند ﺑـﻪ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮔﺎه ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ. یکی از مشکلات عمده ساکنین شهر جدید پردیس، مشکلات تاسیسات زیربنایی عنوان شده است، نمونه آن عدم شکل گیری کامل شبکه گازشهری است، که کمبود امکانات وخدمات به عنوان یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت شهر جدید پردیس از نظر ساکنین است.

 مقدمه هدف از ایجاد شهرهای جدید را می توان جذب سرریز جمعیتی کلانشهرها، کاهش بار فعالیت های اقتصادی آنها، توسعه منطقه ای و استفاده از منابع طبیعی و توزیع بهینه جمعیت عنوان کرد. بنابراین در جهت بهبود شرایط کمی و کیفی شهرهای بزرگ و تأمین نیازهای اساسی به ویژه مسکن و اشتغال هیأت وزیران، وزارت راه و شهرسازی شروع بـه انجام مطالعات طراحی شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ کرده که برآیند این تصمیم در ابتدا پیش بینی احداث ٢٦ شهر جدید که یک امر مهم و یک الزام سیاسی ـ اقتصادی زمان محسوب می شود بود (شاه آبادی ١٣٧٥: ٣٤). موارد مطرح شده گرچه جزئی است ، اما در کنار سایر عوامل بررسی شده، تأیید می کند که کمبود امکانات و خدمات به عنوان یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت شهر جدید پردیس در جذب جمعیت پیش بینی شده خود و یا نارضایتی ساکنین آن می باشد (شرکت عمران شهر جدید پردیس ). (مزینی ،١٩:١٣٨٧) (رجوع شود به تصویر صفحه) با توجه به نرخ رشد جمعیتی شهر تهران و شهرهای اطراف تهران و میزان تحقق جمعیتی شهر جدید پردیس در اطراف کلان شهر تهران می توان نتیجه گرفت که جمعیت پیش بینی شده برای این شهر جدید، در سایر نقاط شهری پیرامون کلان شهر تهران، ساکن شدهاند. در بررسی انجام شده توسط محقق علت های موفقیت و عدم موفقیـت شهر جدیـد پردیس ، برخی از عوامل در این شهر جدید مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی در جدول زیر آمده است (شرکت عمران شهر جدید پردیس ، وزارت راه و شهر سازی).

Tags: ,